ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS DEL SISTEMA CITYAD

PRIMER.- Jordi Blanch i Carles, en endavant El Prestador de Servei, amb domicili al carrer Canal núm. 37 del municipi de Banyoles i NIF 40529800M i que es dedica a l’exposició d’anuncis a través de panells digitals instal·lats en aparadors de locals comercials.

SEGON.- L’usuari pretén anunciar-se a través dels panells digitals exposats en aparadors de locals comercials. La voluntat de donar-se d’alta al sistema implica l’acceptació de les següents clàusules:CLÀUSULES

PRIMERA.- OBJECTE.

El PRESTADOR DE SERVEI es compromet a:

1.- Un cop contractada l’emissió de l'anunci a través del portal web i haver fet el pagament quedarà pendent de validació per part del prestador de servei. El concepte “Validació” s'explica en el punt 2.

2.- La validació de l’emissió de l’anunci contractat a través del portal web serà en base als continguts de l’anunci, els quals no podran ser ofensius, desagradables, violents, sexuals o en general, que no compleixin un cert nivell de decència que serà a criteri del PRESTADOR DE SERVEI.

3.- Serà l’Usuari que triarà els dies d’emissió a través del portal web i el panells digitals on vol publicar el seu anunci, amb les restriccions del punt 7 del present document.

4.- Si la contractació es fa abans de les 16:00h, l’anunci pot ser emès a partir de l’endemà. Si la contractació es fa amb posterioritat a les 16:00h l’anunci podrà ser emès al cap de dos dies. Sempre que s’hagi superat la validació.

5.- L’emissió de l’anunci contractat que no superi la validació de l’apartat 2 no serà emès. El preu que s'haurà pagat per a emetre’l s'afegirà com a crèdit al compte de l’usuari i el podrà disposar per a emetre altres anuncis. En cap cas es retornarà el preu pagat per les emissions de l'anunci.

6.- En cas de que per problemes tècnics no es pugui complir amb les reproduccions contractades, quan finalitzi el període de publicació de les emissions de l’anunci, l'import corresponent a les publicacions no emeses s'afegirà com a crèdit a favor de l’usuari, que serà descomptat automàticament sobre el preu de la següent comanda realitzada. En cap cas es retornarà el preu pagat per les emissions de l'anunci.

7.- El sistema no permet emetre anuncis d'una temàtica en els panells digitals situats en aparadors d’establiments que comercialitzin la mateixa temàtica.

Si l’usuari no selecciona correctament a la pàgina web la temàtica de l'anunci el sistema anul·larà l’emissió en els panells digitals que entrin en conflicte per la temàtica. El cost de les emissions dels anuncis en els panells digitals conflictius es convertirà en crèdit disponible a favor de l’usuari en el compte del sistema per a noves contractacions d'anuncis. En cap cas es retornarà el preu pagat per les emissions de l'anunci.

8.- El prestador del servei en cap cas es fa responsable del contingut de l’anunci que serà en exclusiva de l’usuari. Qualsevol acció legal que se’n pugui derivar serà per compte i càrrec de l’usuari.SEGONA.-PREU.

El preu del servei descrit en la clàusula primera es concreta en el preu exposat en el portal web més els impostos vigents aplicables el dia de la contractació.TERCERA.-FORMA DE PAGAMENT.

El pagament es farà a través de transferència al compte corrent que apareix en el portal web, targeta de crèdit o Paypal.QUARTA.- DURACIÓ.

1.- La duració de la publicació de l’anunci al sistema Cityad és en funció dels dies contractats en el portal web, sempre que hi hagi disponibilitat en el sistema.

2.- La duració de l’anunci serà la triada en el portal web pel propi usuari, amb un mínim de 10 segons i un màxim que serà a discrecionalitat del Prestador del Servei en funció de les necessitats del sistema.CINQUENA.- DESISTIMENT PER PART DE L'USUARI.

L’emissió d’un anunci contractat es podrà desistir per part de l'Usuari en qualsevol moment. El cost de l'emissió de l’anunci no reproduït pel seu desistiment es convertirà en crèdit disponible per l’usuari en el compte del sistema per a noves contractacions d'anuncis. En cap cas es retornarà el preu pagat per les emissions de l'anunci.

L’usuari per comunicar el desistiment ha de fer-ho per qualsevol mitjà de comunicació que en permeti tenir constància fefaent.SISENA.- DEURE DE CONFIDENCIALITAT.

El PRESTADOR DE SERVEI s’obliga a no revelar, cedir o transferir a tercers els tractes entre ell i l’usuari, les dades de l’usuari ni dels negocis, clients, operacions, instal·lacions, mètodes, transaccions, “know how”, o qualsevol altre aspecte relacionat amb l’activitat de l’usuari.

Per altra banda, l’usuari s’obliga a no revelar, cedir o transferir a tercers els tractes entre ell i el PRESTADOR DE SERVEI, les dades del PRESTADOR DE SERVEIS ni dels negocis, clients, operacions, instal·lacions, mètodes, transaccions, “know how”, o qualsevol altre aspecte relacionat amb l’activitat del PRESTADOR DE SERVEI.VUITENA.- RESOLUCIÓ.

Es podrà resoldre anticipadament la prestació del servei per l’extinció de l’activitat professional del PRESTADOR DE SERVEI.NOVENA.- DESPESES I IMPOSTOS.

Totes les despeses i impostos que s’originin com a conseqüència de la formalització, compliment o extinció del servei i de les obligacions que d’ell se’n derivin seran a càrrec de l’usuari.DESENA.- JURÍSDICCIÓ COMPETENT .

Per les qüestions litigioses que es puguin esdevenir en relació al present, la competència del Jutjats i Tribunals de la ciutat de Girona.ONZENA.- NOTIFICACIONS.

Tota notificació que s’hagi de fer entre les parts es farà per escrit i serà entregada per qualsevol mitjà que en doni acreditació fefaent en els domicilis indicats.

Qualsevol canvi de domicili haurà de ser comunicat de forma immediata per qualsevol mitjà que en garanteixi la seva recepció fefaent.DOTZENA.- GENERALITATS.

Les presents clàusules anul·len i reemplacen qualsevol d’anteriors o acord entre les parts amb el mateix objecte.

Si alguna de les clàusules fós declarada nul·la i inaplicable, serà considerada exclosa sense que impliqui la nul·litat de la totalitat de les clàusules. En aquest cas les parts faran el necessari per trobar una solució equivalent que sigui vàlida i que reflecteixi degudament les seves intencions.

Els encapçalaments de les clàusules ho són a títol informatiu, i no afectaran, qualificaran o ampliaran la seva interpretació.